Kontaktovat nás můžete každý všední den na tel. čísle 800 10 11 49 od 6:00 - 16:00.

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
(dále jen „obchodní podmínky“)

I. Všeobecná ustanovení
Provozovatelem internetového obchodu www.desi.cz je KAJA s.r.o., Vrahovická 711, 798 11 Prostějov, IČ 25332244, DIČ: CZ25332244 (dále jen prodávající).
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplívajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejíž předmětem je prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího.
Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ale nakupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím.
Objednávka je elektronický formulář odeslaný kupujícím prostřednictvím internetového obchodu obsahující informace o kupujícím, prodávajícím, seznam objednaného zboží z nabídky internetového obchodu a celkovou kupní cenu.
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

II. Objednávání zboží
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Vyplněním a odesláním objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu kupující stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a objednávka se stává závaznou.
Objednávka je platná pouze při dodržení podmínky, že údaje uvedené kupujícím do objednávky jsou platné a pravdivé. V případě nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce má prodávající právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jím uvedených kontaktních údajů. Pokud objednané zboží není momentálně skladem nebo není možné dodržet dodací dobu, bude prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky.
Po odeslání objednávky prodávající zašle kupujícímu na jím zadanou e-mailovou adresu informativní „Potvrzení o zaregistrování objednávky“.
Informace a údaje o zboží a jeho vyobrazení na internetových stránkách internetového obchodu jsou pouze informativní a nemusí se shodovat s oficiálními popisy výrobců.
 
III. Ceny a platební podmínky
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v kupní smlouvě sestávající z ceny zboží a ceny doručení – náklady na doručení zboží, pokud jsou kupujícímu účtovány – (dále jen „kupní cena“).
Cena zboží je cena uvedená na stránkách internetového obchodu prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Cena zboží je uvedena včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo průběžné aktualizace cen zboží v internetovém obchodě. Ceny uvedené v objednávce jsou však po jejím odeslání kupujícím závazné a neměnné pro obě strany.
Cena doručení je různá podle druhu doručení a celkové ceny objednávky, a kupující si ji volí při vyplňování objednávky.
Způsoby platby v internetovém obchodě: 
a) hotově (při osobním odběru),
b) platební kartou,
c) platba převodem na účet. Jako variabilní symbol uvede kupující číslo objednávky.

Daňový doklad bude vystaven prodávajícím a bude kupujícímu přiložen ke zboží. 

IV. Dodací podmínky
Způsob dodání si určuje kupující při vyplňování objednávky. Prodávající poskytuje tyto způsoby dodání (doručení) zboží: 
a) osobní odběr
b) rozvoz 
Časy rozvozu a možnost osobního odběru jsou uvedeny v e-shop.

Pokud objednané zboží prodávající nemá momentálně na skladě, bude kupujícího o této skutečnosti informovat telefonicky nebo e-mailem a pokud si to bude kupující přát, prodávající nabídne náhradní řešení nebo bezodkladně, nejpozději do 7 dnů, vrátí zaplacenou částku na účet, ze kterého kupující uskutečnil platbu.

Obsahem každé zásilky (dodávky) je objednané zboží a faktura.

Kupující se zavazuje převzít objednané zboží. 
Při nevyzvednutí zboží je prodávající oprávněn účtovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží a jeho balením. Kupující je povinen tyto náklady uhradit. Tento nárok vzniká i v případě nevyzvednutí zboží, které splňovalo podmínky pro dopravu zdarma.
Ceny za jednotlivé druhy doručení (dopravy) jsou závislé na cenách a podmínkách poskytnutých prodávajícímu doručovatelem a mohou se tedy měnit. Z těchto důvodů nejsou uváděny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, ale kupující má vždy možnost se seznámit s aktuálními cenami na stránkách internetového obchodu (výběrem odkazu „Doprava“). Při osobním odběru prodávající dopravu neúčtuje.
Kupující může svou objednávku zrušit do 2 hodin od odeslání objednávky a to e-mailem na adresu: objednavky@desi.cz. V žádosti o zrušení objednávky je kupující povinen uvést své kontaktní údaje a číslo objednávky.
V případě, že kupující svou objednávku zruší po lhůtě 2 hodin od odeslání objednávky, prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu veškeré náklady způsobené tímto jednáním a kupující je tyto povinen uhradit.

V. Záruční podmínky, reklamace a vrácení zboží
Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození a kupujícímu bude poskytnuta přiměřená sleva za zboží nebo dodán jiný bezvadný výrobek. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo viditelné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení před prvním použitím výrobku  e-mailem na adresu catering@desi.cz. Jakékoliv pozdější reklamace obsahu zboží a fyzického porušení zboží nebudou akceptovány. Storno objednávek přijímáme do 24 hodin před uskutečněním dodání zboží. 

VI. Ochrana osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů kupujícího prodávajícímu je dobrovolné. Zaregistrováním v internetovém obchodě nebo vyplněním a odesláním objednávky bez registrace kupující poskytuje prodávajícímu své osobní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu trvalého bydliště / doručení včetně PSČ). Prodávající potřebuje tyto údaje znát, aby mohl objednávku kupujícího vyřídit a zpracovat v účetním a fakturačním systému. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.
Kupující poskytuje prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování a uchování svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro obchodní činnosti prodávající, který je bude zpracovávat v informačních systémech a to na dobu neurčitou nebo do doby, kdy tyto osobní údaje prodávající na telefonickou nebo písemnou žádost kupujícího vyřadí z databáze internetového obchodu. Prodávající provede změnu na základě žádosti kupujícího nejpozději do 30 dnů od jejího doručení nebo podání. Veškeré osobní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu, jsou chráněny před zneužitím třetí osobou a nebudou poskytnuty třetí straně s výjimkou těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky, jako jsou např. banky a doručovatel (dopravce), a to výhradně v nutném rozsahu jejich činnosti na vyřízení objednávky (např. jméno, adresa, číslo účtu).

VII. Odstoupení od smlouvy
 
1) K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
 
2) V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů).
 
3) Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:
  1. Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;
  2. Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;


 
VII. Závěrečná a přechodná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění a rozsahu uvedeném na stránkách internetového obchodu v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Kupující prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil před vyplněním objednávky a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem nebo používáním výrobku zakoupeného v internetovém obchodě, v případě, že tento výrobek byl použit či skladován v rozporu s pokyny  stanovených výrobcem  (např. nevhodná teplota, vlhkost, chemické prostředí či mechanické vlivy prostředí) nebo za škody způsobené nesprávným ošetřováním výrobku nebo jeho zanedbáním.
Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku

Prodávající si vyhrazuje právo měnit znění těchto obchodním podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16. dubna 2016.